loader

Obligacje

Foodservice Investment Group sp. z o.o.
Siedziba: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693499
NIP: 6762535493
Kapitał: 61 400,00 zł. pokryty w całości.
Email: [email protected]

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:
Emitent udostępnia sprawozdania finansowe do wglądu w siedzibie spółki lub na wniosek Obligatariusza w formie elektronicznej.
Obligatariusz może otrzymać skan sprawozdania finansowego poprzez zgłoszenie odpowiedniej prośby pod adresem: [email protected]

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI: